17. října 2006

Váleček lidských práv


...Nyní, když jsem si s pomocí Ahury Mazdy na hlavu nasadil korunu království perského, babylónského a národů čtyř světových stran, oznamuji, že budu ctít tradice, zvyky a náboženství národů mé říše a nikdy nenechám žádného z mých místodržitelů a správců na ně hledět spatra nebo je urážet. Odedneška dokud mi Mazda zachová královskou přízeň, nebudu své panství vnucovat žádnému národu. Každý má svobodu jej přijmout a jestli odmítne, nikdy nebudu dobývat vlády válkou. Dokud budu králem Persie, Babylónu a národů čtyř světových stran nenechám nikoho utlačovat, a pokud se tak stane, vrátím právo na stranu utlačovaného a potrestám utlačovatele.

A dokud budu panovat, nenechám nikoho zabavovat movitý ani nemovitý majetek silou nebo bez náhrady. Dokud jsem živ, zamezím jakékoli nezaplacené nucené práci. K dnešnímu dni oznamuji, že každý si může zvolit své náboženství. Lidé mohou svobodně žít ve všech oblastech a tam pracovat za předpokladu, že nikdy nebudou poškozovat ostatní v jejich právech.

Nikdo nesmí být trestán za skutky svých příbuzných. Zapovídám otroctví a moji místodržitelé a správci jsou povinni zakázat obchod s muži a ženami jako s otroky na jim svěřených panstvích. Taková tradice by měla být vykořeněna na celém světě.

Prosím Mazdu, aby mi pomohl dostát mým závazkům vůči národům Persie, Babylónu a čtyř světových stran.

Tolik stačilo říci Kýrovi Velikému, když před 2545 lety dobyl Babylón (a propustil z něj Židy, čímž dal těm slovům i náplň). Kdyby dnes neexistoval papír a museli bychom tesat právní normy do kamene nebo je vyrývat na hliněné destičky, možná by se zákonodárci (a nejen oni) naučili přemýšlet o podstatě věci a nezahlcovali společnost desetitisíci seřazných znaků. Stejně jde hlavně o to, jestli se ten papír nebo váleček ctí nebo jestli je to jen úlitba bohům či černému svědomí.
...

Žádné komentáře: