17. října 2007

Josef II.

17. října 1781, tedy před 218 lety, si zapsal František Martin Pelcl do svých Pamětí zápis, který by se dnes mohl přepisovat do žákovských sešitů dějepisu téměř beze změny a vystihl by nejpodstatnější z reforem Josefa II.:

...bylo oznámeno, že od toho dne má býti v Čechách náboženská svoboda, že luteráni i kalvinisté se mohou v Čechách usazovati zrovna tak jako katolíci, že mohou míti statky a domy, zastávati úřady a míti kněze. Avšak modlitebny jejich že mají vypadati jako jiné domy a býti bez věže a bez zvonů. Gubernium se však u dvora otázalo, mají-li v Čechách požívati náboženské svobody též tak řečení husité. Přišla odpověď, aby každý byl ponechán při náboženství, jakého jest, jen když se chová klidně, a lidé nepokojní, ať katolíci či nekatolíci, že mají být trestáni…
Nevolnictví zrušil císař dvorním dekretem, robotu však musí poddaní vykonávati, ale mohou dávati syny na řemeslo nebo na studie a požívají skoro týchž svobod jako měšťané…
Vypravuje se, že bude zrušeno mnoho mužských i ženských klášterů, vyjímaje ty, kde jsou mniši a jeptišky, kteří vyučují mládež nebo slouží nemocným…

A aby zápis nebyl suchý, mohlo by se ještě ze závěru Pamětí připsat třeba toto:

Celý svět se směje poslední válečné výpravě (proti Turkům, pozn. J-Lo)… Důstojníci svalují všecku vinu na císaře a jeho nedostatek odvahy, protože zakazoval útočiti na nepřítele a při útocích tureckých se chvěl, plakal a utíkal. Vytáhl do pole se 150.000 muži, z nichž zemřelo, jak mnozí ubezpečují, bídně v nemocnicích na 60.000 mužů. U celé armády neustanovil ani jediného lékaře, jenom ranhojiče a holičské tovaryše. Mnoho výtečných důstojníků muselo zemříti, poněvadž neměli lékaře a byli usmrceni nevzdělanými ranhojiči. Že císař neustanovil lékařů, stalo se na radu italského ranhojiče Brambilly. Ten jest nepřítelem lékařů a chce je vyhubiti. Jaký nesmysl! Jest tělesným ranhojičem císařovým, kterého několikrát léčil z příjice, ale nedokonale, neboť všichni, kdož císaře viděli, ujišťují, že tělo Jeho Veličenstva jest prožráno francouzskou nemocí a úplně sešlé. Odtud také pramení jeho nepřátelství ke všem lidem, kteří jsou zdrávi. Nepřeje toho štěstí nikomu a nenávidí všech lidí. Nemůže strpěti, jestliže se někomu dobře daří. Nejzřejměji se mstí na zločincích: ty dává nejukrutnějším způsobem po léta tajně mučiti, až zahynou; ne aby je napravil, neboť jsou zatraceni navždycky, ale také ne, aby jiné odstrašil, neboť se to děje tajně v tmavých žalářích, kam není dovoleno vstoupiti. Dokonce nenávidí sirotky a loupí jim majetek zákony. Jakmile začal míti účast na vládě, jal se hubiti užitečná zvířata, jako jeleny, divoké svině a srnce, která byla obyvatelům potravou.
Potom se dal do mnichů. Jsou to přece lidé. Také chce vyhubiti šlechtu, a proto jí béře majetek. Zdá se však, že šlechta jej přežije a že bude nadále. Tohoto roku zahubil na 80.000 lidí. Zavedl je do nezdravých krajin a nedal jim lékaře, který by je byl chránil před nemocí. Sta zdravých lidí vydal na ránu nepříteli, který přišel v tisících a lehko je usmrcoval. Takový je nyní Josef II., od jehož vlády jsme doufali tolik dobrého a velikého! Tvrdí se, že pohlavní nemoci mu zkazily krev, srdce i mozek a učinili jej nepřítelem lidí. Vypravují, že často mluví sám se sebou, že se hádá a tluče do stolu a jeho oči že těkají pomateně kolem. Když nedávno přišel do blázince u sv. Marka,napsal kdosi na vrata:

Josef überall der Zweite,
hier aber der Erste.

Pak císař onemocněl a když se z toho trochu zotavil a generál Laudon dobyl Bělehrad, někdo si ve Vídni dal na dům tenhle (ironický?) nápis:

Der Kaiser ist gesund,
Koburg schlug den Türkenhund,
Laudon nahm Belgrad ein:
Wer, Teufel, soll nicht lustig sein.

Což bych volně přebásnil asi takto:

Císař už je zdráv a živ
Koburg Turkům křídla stříh,
Laudon dobyl Bělehrad:
Kdo by, k čertu, nebyl rád?

Když se pak císař znovu rozstonal, objevil se tenhle letáček:

Gott sei Dank,
Der Kaiser ist schon wieder krank.
Wird er nicht diesmal sterben,
So müssen wir verderben.

Tedy česky zhruba:

Boha nutno velebit,
císař už to zase chyt.
Jestli ho to nezlomí,
pak jistotně zhynem my.

Žádné komentáře: