14. října 2006

Otevřené vyplnění Dotazníku pro učitele gymnázií k Rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia

Omlouvám se, že nebudu následovat zadání: „V dotazníku uvádějte názory pokud možno souhrnně za celý pedagogický sbor, případně za předmětové sekce.“ Celý koncept RVP je zřejmě založen na tom, že skupina (ne-li všichni) může (ne-li musí) mít shodný názor. Připomíná mi to jistou dobu, z které jsem pár let také zažil. Jsem učitel a mám možná odlišný názor od mnoha jiných učitelů, rozhodně ale nechci, aby bylo o vzdělávání nejen na mé škole rozhodnuto beze mě. A tak tedy nemluvím za sbor ani za předmětovou sekci, nýbrž za sebe.


1 Škola: Gymnázium Kadaň, 5. května 620, Kadaň, PSČ 432 01
Kraj:Ústecký
Typ gymnázia: 4leté i víceleté

2 Pojetí vzdělávání v RVP G
2.1 Jsou v dokumentu výstižně vyjádřeny cíle vzdělávání na gymnáziu? ANO
Ano, ale stačily mi tyto tři body, abych odhadl další zbytečné čtení dokumentu, které jsem podstoupil jen proto, abych nebyl zařazen do mlčící většiny učitelů, kteří dokument kvůli jeho absolutní vágnosti a fádnosti nemohli celý dočíst (vůbec se jim nedivím, i já jsem musel přeskakovat) či se bojí (strach je zakořeněným a vlastně pohodlným řešením) k němu kriticky vyjádřit. A komu by se chtělo pak ještě něco tak nevýrazného vážně komentovat?

2.2 Domníváte se, že klíčové kompetence uvedené v dokumentu vystihují ty vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, kterými by měl být žák vybaven pro život? NE
Jestli je život podobný tomuto dokumentu a jeho praktické prožití podobé plnění jeho bodů a vyplňování takovýchto dotazníků, pak by měl být vybaven především vědomostí v podobě definic, dovedností říci mnoha slovy nic či naprostou samozřejmost, schopností zabalovat myšlenky do frází a používat klišé, "správným" postojem a hodnotami schválenými příslušným úřadem.

3 Vzdělávací oblasti a obory
3.1 Podařilo se v cílovém zaměření jednotlivých vzdělávací oblastí vhodně propojit klíčové kompetence se vzdělávacím obsahem? NE
Ne, klíčové kompetence jsou popisem universálního ideálu humanitního, které s rozčleněním vzdělávání do jakýchkoli oblastí nemá co dočinění. Názvy a obsahy oblastí ve mně vyvolávají pocit, že hledají, co už bylo dávno objeveno a co může být kdykoli relativizováno. Matematika má ve svých aplikacích přímý vztah k fyzice a chemii, ale i k hudební výchově, občanská nauka ke světu práce, cizí jazyk ke geografii, český jazyk k dějepisu… Nechápu smysl takového hledání oblastí, které by se měly hledat úplně napříč a ne další diverzifikací… A proč například ta zvláštní garance oblasti Geologie, která se samozřejmě vždy brala a bere? Proč podobně třeba negarantovat Astronomii, která má snad ještě starší kurikulární (jejda, teď jsem se lekl sám sebe) historii? Atd. atd.

3.2 Vzdělávací obsah
Jsou očekávané výstupy formulovány tak, aby vyjadřovaly závaznou úroveň vzdělávání, které mají na konci vzdělávání na gymnáziu dosáhnout všichni žáci? ANO - NE
Odpověď radia Jerevan: V podstatě ano, jelikož jsou buď natolik všeobecné (a), že se rozumí samo sebou, nebo natolik ideální (b), že by mohly být bilancí vysokoškolského profesora před odchodem na odpočinek. Mnohdy (a) a (b) platí zároveň. Zbytečná ztráta energie pisatelů, kteří jsou za to placeni, nucených čtenářů, kteří jsou tím postiženi, a papíru, který se tím popíše. Dál už jen krátce k mým předmětům - Aj - D.
Cizí jazyk
"Žák formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule." Je fráze "I don't give a damn!" univerzálním splněním tohoto výstupu v angličtině? Takový žák by si asi měl dát větší pozor na klíčové kompetence, já mu to samozřejmě nezatajím. Jen tuším, že jeho dvouslovná anglická odpověď bude ještě spontánnější a plynulejší než ta první...
Další cizí jazyk
Musím se usmívat nad tím, jak jste asi na komisích docházeli k takovým formulacím jako "s jistou mírou sebedůvěry", "případně s menšími obtížemi" apod.
Dějepis
Až na nádherné formulace jako "žák objasní židovství" či "vymezí specifika islámské oblasti" vše při starém, snad jen "rozpoznání ekologických rizik industrializace" bude pro dějepis jistá novinka…

4 Průřezová témata
4.1 Jsou průřezová témata vhodně zvolena na základě aktuálních společenských požadavků? NE
Jsou to balónky naplněné slovy! Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech je sice požadavek doby jako byla výchova k marx-leninskému myšlení, ale člověk může být vychovaný, aniž by myslel v evropských a globálních souvislostech. Žák ze současných předmětů ví něco o Evropě a světě a v těch souvislostech přemýšlí nebo nepřemýšlí podle potřeby podvědomě. A teď jde o to, zda toto myšlení je potřeba Evropy a světa nebo jeho vlastní. Myslím, že by se to mělo nechat na jeho osobnostním vývoji, který je dostatečně formován současnými předměty, informacemi z médií a postoji v širokém okolí.
Tím se dotýkám dalších dvou témat: Osobnostní výchovy a Mediální výchovy. Ani v jednom nevidím rozpor se současností a znovu opakuji - nafouknuté bubliny! S medii neumí pracovat nejen leckterý dospělý, ale mnoho učitelů. A zralá osobnost? Docílená usilovným soustředěním učitelů? Teď z nich zřejmě děláme na školách pololidi, a my jsme jimi zřejmě také, neboť jsme nebyli dostatečně průřezově formováni.
Multikulturní a přátelský k životnímu prostředí se dle mého názoru člověk nestane prostřednictvím teorie, ale je vždy ovlivněn celkovou náladou ve svém okolí. Takže jací jsou rodiče, učitelé a členové komunit, v nichž se žák pohybuje, takový je v těchto oblastech většinou postoj žáka. Mimochodem, jako jeden z globálních problémů je uvedena nerovnost mezi pohlavími, problém genderu - a Váš elaborát neváhá všude psát jen o žácích - má to tedy znamenat, že žákyně jsou zvýhodněny a z tohoto nového řádu vyvázány?
Hodnotový systém u lidí nenastavíme cíleným průřezem do jejich osobnosti, ale svým vlastním dodržováním hodnot. Marx-leninské hodnoty se také celospolečensky rozplynuly prostě proto, že v praxi neexistovaly. Bude-li existovat pocit evropanství zdola (zatím je to spíš Euro-panství diktované shora), budou existovat Evropané, ale ne že se nejdříve nadělají z lidí Evropani, aby se pak mohlo zavést evropanství.
I když snad neplatí, že jaký je občankář, takoví jsou občani, jistě platí, že jaké je občanské klima, takoví jsou ve své většině občani. Ve 20. letech 20.století měli u nás občanskou výchovu stejně jako v Německu, Polsku a Maďarsku, ale občanská společnost se vyvíjela všude jinak... Jak je to možné?

4.2 Jsou navrhované možnosti realizace průřezových témat na gymnáziu vyhovující? NE
Se spoluprácí (kolaborací) mám, jak vidíte, problém a jistě to bude tím, že hlavní část mé výchovy probíhala v oněch divokých devadesátých letech, kdy ve škole už nebyla vyučována socialistická morálka a ještě neexistovala průřezová témata. Jinak bych jistě věděl, co je to držet ústa a krok.

5 Rámcový učební plán
5.1 Je tabulace rámcového učebního plánu dostatečně srozumitelná a přehledná pro účely školní praxe? NE
Pokud tabulace znamená speciální excerpce k zjišťování frekvence jazykových jevů (jak mi sdělil Slovník cizích slov slavného Lumíra Klimeše), pak jsem dalek rozumět už této otázce. Pokud jde o tabulku na straně 80, pak jistě existuje najaký logaritmus na její rozluštění...

5.2 Jsou poznámky k učebnímu plánu dostatečně srozumitelné a přehledné pro účely školní praxe? NE
V poznámkách by mělo být něco, co není tolik podstatné pro školní praxi, ovšem zde jsou poznámky celkem zásadní, možná nejzásadnější částí celého programu. Další bezbranný úsměv.

6 Vzdělávání žáků se speciálními potřebami
Obsahuje tato kapitola všechny podstatné informace o vzdělávání těchto žáků na gymnáziu? ANO
Nevím, jak to bylo doposud, domnívám se však, že obdobně.

7 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Obsahuje tato kapitola všechny podstatné informace o vzdělávání těchto žáků na gymnáziu? ANO
"Jsou k sobě často velmi sebekritičtí…" Myslím, že jsou sebekritičtí nebo k sobě kritičtí, ale že by byli až k sobě sebekritičtí, to jsem si nemyslel.
"Podpora může být učitelem vyjádřena například tím, že akceptuje možnost různých způsobů řešení problémů a také přijetím faktu, že mimořádně nadaný žák může být ve vzdělávacích oborech, které jsou jeho zálibou, více informovaný než on sám." Jestli tohle není schopen učitel uznat, tak nemá ve škole co dělat… Je to zřejmě sebeprojekce autorů Rámcového plánu, kteří jistě nejsou připraveni uznat, že existuje i jiný způsob řešení, a už vůbec ne, že celý program je paskvil neboli výsměch všem soudným učitelům…
Jinak samé samozřejmosti.

8 Podmínky pro vzdělávání na gymnáziu
Obsahuje tato kapitola vše podstatné z hlediska školní praxe? NE
Optimální (tedy nejlepší) nemůže být nic… nežijeme v ideální společnosti! Nežijeme v komunismu, alespoň my tady dole už ne!

9 Zásady pro přípravu školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Je tato kapitola dostatečně návodná pro tvorbu ŠVP? ANO - NE
Mutace stávajících učebních plánů a osnov a jejich zabalení do shora nadiktovaných frází…

10 Slovníček pojmů
10.1 Jsou ve slovníčku dostatečně srozumitelně vymezeny pojmy, které jsou používány v RVP G? NE
Kdo umí latinu, přeloží si, ovšem se slovníčkem bude muset přečíst o další čtyři zbytečné stránky víc. Opravdu zábavná je definice slovíčka "učivo";)

10.2 Je nutné některý pojem do slovníčku doplnit? NE
Myslím, že z Vaší práce by se na základě náhodného kombinování slov s využitím lingvistických pravidel Noama Chomskyho dalo celkem obstojně sepsat dalších několik stovek Rámcových vzdělávacích programů (obdoba Chomskybotu) - ostatně školy vlastně při tvorbě ŠVP s Vaším posvěcením nedělají nic jiného, že?

Vaše další vyjádření, názory, doporučení a poznámky k RVP G:
Minimálně se zamyslet (nad smyslem a tak)! Augiášův chlév školství (jak to onehdy nazval ministr Vopěnka) se nevyčistí přehazováním jeho hnoje... A Vaše reforma ho bohužel ani neodvětrá... Budeme muset počkat až se ten hnůj časem vykydá sám...
...

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Jsou to ty samé hovadiny co kdysi... Prostě byrokraté nemají co dělat, něco spíšou, a školy pak musí předstírat, že to berou vážně. Kromě toho, to co bylo v "očekávaných výstupech" není nic moc .. to samé už v osnovách je, není-li tomu tak?

Kadlus řekl(a)...

Vážený kolego- krajane. Kolego- jsem "émeritní" ŘŠ- konkretně bývalé 1.ZvŠ v CV. Pár poznámek:
Záměr jsem kdysi přivítal- z jednoho důvodu. Dával volnost školám na základě určitých standardů využít vlastního potenciálu . Je to jako u PC, chby je většinou mezi židlí a klávesnicí.Tady je to stejné,pokud budu mít ve sborovně obsazenou (kvalitně) židli s nápisem čínština, můžu si dát jí do programu. Nebudu -li mít kvalitního odborníka na cokoliv jiného, bude to vždy nekvalitní náhražka. Jenže- přijde úřednická moc(= zvůle).Jak by jinak dokázali nahoře svojí důležitost?. Mám pár osobních zkušeností z jednání na MŠMT - a to musím říci, že na úseku spec. pedagogiky šlo o odborníky. Víte, vlastně jsem rád, že jsem v penzi. Jenom škody dobré myšlenky. Nehoruji pro západní školství, ale učební plány, kde si středoškolák (byť s úrovní s ?), může vybrat je jednou z cest. Jenom se zvědavostí sleduji, jaká bude odezva v diskuzi na Váš článek.I to je určitým barometrem zájmu o školství.